Tu jesteś: Stopka redakcyjna / Editorial board

Quart
Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Quarterly of Art History Institute at the University Wrocław

WYDAWCA: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
PUBLISHER: Institute of Art History at University of Wrocław
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
ADRES REDAKCJI / PUBLISHING OFFICE: ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
e-mail: quart@uwr.edu.pl, www.quart.uni.wroc.pl

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF: prof. dr hab. Waldemar Okoń
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF: dr hab. Cezary Wąs
SEKRETARZ REDAKCJI / EDITORIAL SECRETARY: dr Jakub Zarzycki
REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICS EDITOR: dr hab. Cezary Wąs
REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGE EDITORS: dr Dorota Ucherek (IFP UWr)
TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS: Tomasz Bauer (Lozanna)
OPRACOWANIE GRAFICZNE/ GRAPHIC DESIGN: Wojciech Głogowski
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ/ WEB SPECIALIST: dr Agnieszka Jarząb (ASP Wrocław)
DRUKARNIA / PRINTING HOUSE: Drukarnia JAKS
NAKŁAD / EDITION: 350 egz.
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma „Quart” jest wersja papierowa.
Teksty autorów są publikowane w wersji elektronicznej na licencji CC Uznanie autorstwa / Użycie niekomercyjne / Bez utworów zależnych 2.5 Polska (CC BY-NC-ND 2.5 PL) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl

Pismo indeksowane w bazach referencyjnych BazHum, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Laureat grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla 500 czasopism naukowych”

  NUMER AKTUALNY
    4(54)/2019
Current issue 4(54)/2019

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.
Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019
(20 punktów).
Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego