Tu jesteś: Stopka redakcyjna / Editorial board

Quart
Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Quarterly of Art History Institute at the University Wrocław

WYDAWCA/ EDITOR: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
ADRES REDAKCJI / EDITORIAL OFFICE: ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel. (071) 375 25 10; e-mail: sekret@uni.wroc.pl

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR IN CHIEF: prof. dr hab. Waldemar Okoń
SEKRETARZ REDAKCJI / EDITORIAL SECRETARY: dr Sylwia Świsłocka-Karwot

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC BOARD: prof. Milena Bartlová (Seminář dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy university, Brno, Czech Republik), prof. Marco Cadinu (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale e Architettura, Università degli Studi di Cagliari, Italia), prof. Dietrich Erben (Lehrstuhl für Theorie und Geschichte von Architektur, Kunst und Design Fakultät für Architektur, Technische Universität München), dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), prof. Arleen Ionescu (Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe. Departamentul de Filologie, România), prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), dr hab. prof. UWr. Romuald Kaczmarek (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), dr hab. prof. UWr. Andrzej Kozieł (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), prof. Lauro Giovanni Magnani (Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, Università degli studi di Genova), prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Aleksandra Lipińska (Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität, München), prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

REDAKTORZY TEMATYCZNI / TOPICAL EDITORS: Izabela Magdziarczyk, dr Andrzej Jarosz
REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICS EDITOR: dr hab. Cezary Wąs
REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGE EDITORS: dr Dorota Ucherek, Anna Momot
TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS : Tomasz Bauer
OPRACOWANIE GRAFICZNE/ GRAPHIC DESIGN: Wojciech Głogowski
DRUKARNIA / PRINTING HOUSE:Drukarnia JAKS
NAKŁAD / EDITION: 350 egz.

Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma Quart jest wersja papierowa. Teksty autorow publikowane są w wersji elektronicznej na zasadzie licencji CC Uznanie autorstwa 3.0 Polska

  NUMER AKTUALNY
    4(46)/2017
Current issue 4(46)/2017

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego