Tu jesteś: Stopka redakcyjna / Editorial board

Quart
Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Quarterly of Art History Institute at the University Wrocław

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR IN CHIEF: prof. dr hab. Waldemar Okoń
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR IN CHIEF: dr hab. Cezary Wąs
SEKRETARZE REDAKCJI / EDITORIAL SECRETARIES: dr Sylwia Świsłocka-Karwot, mgr Jakub Zarzycki
REDAKTORZY TEMATYCZNI / TOPICAL EDITORS: prof.Waldemar Baraniewski (ASP Warszawa), dr Magdalena Moskalewicz (SAIC Chicago), mgr Izabela Magdziarczyk (IHS UWr), dr Andrzej Jarosz (Muzeum Współczesne we Wrocławiu)
REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICS EDITOR: dr hab. Cezary Wąs
REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGE EDITORS: dr Dorota Ucherek, Anna Momot
TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS: Tomasz Bauer
OPRACOWANIE GRAFICZNE/ GRAPHIC DESIGN: Wojciech Głogowski
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ/ WEB SPECIALIST: dr Agnieszka Jarząb
DRUKARNIA / PRINTING HOUSE: Drukarnia JAKS
NAKŁAD / EDITION: 350 egz.
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma Quart jest wersja papierowa. Teksty autorów publikowane są w wersji elektronicznej na zasadzie licencji CC Uznanie autorstwa 3.0 Polska

  NUMER AKTUALNY
    3(49)/2018
Current issue 3(49)/2018

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego