Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(40)/2016

 

Od Redakcji

Najnowszy „Quart” jest wręcz wyjątkowy i to nie tylko z tego względu, że wraz z nim obchodzimy mały jubileusz – publikację 40. już numeru, ale przede wszystkim dlatego, że – nawet jak na nasze wysokie standardy redakcyjne i naukowe – udało nam się w nim zgromadzić teksty niezwykle interesujące. Myślę tu zarówno o „klasycznej”, w sensie metodologicznym, rozprawie Anny Michalskiej będącej interesującym studium ikonograficznym poświęconym zmarłej w 1265 r. księżnej Annie Czeskiej, jak i o tekście autorstwa Ryszarda Kasperowicza, w którym działalność badawcza jednego z najwybitniej- szych historyków sztuki, Heinricha Wölfflina, zyskuje wyczerpującą i nowoczesną interpretację. Z kolei twórczość jednego z najbardziej oryginalnych artystów XIX wieku – Katsushiki Hokusai, dzięki pracy Michała Szymańskiego, staje się zwierciadłem, w którym przegląda się sztuka nie tylko nowoczesna, lecz także współczesna, a tradycje i problemy sztuki antycznej widziane z perspektywy dramatu Marka Ravenhilla Shopping and Fucking nabierają nieoczekiwanego artystycznego i socjologicznego wymiaru (tekst Cezarego Wąsa). Podobnie jest z re-wizją mitologii amerykańskiego abstrakcyjnego ekspresjonizmu (Filip Lipiński), jednak prawdziwą sensację pozostawiłem sobie na koniec. Otóż dru- kujemy po raz pierwszy nieopublikowany dotąd odczyt autorstwa słynnego architekta Maxa Berga, twórcy Hali Stulecia we Wrocławiu, poświęcony kolorowi w architekturze. Pozostaje mi jedynie zgo- dzić się z Bergiem, że „należy ponownie zacząć wychowywać ludzi wyczulonych na kolor, gdyż czło- wiek obdarzony taką wrażliwością jest z całą pewnością osobą o radosnym usposobieniu”. Chciałbym, aby moje radosne usposobienie wynikające z ukazania się kolejnego „Quarta” udzieliło się Państwu, a lektura naszego kwartalnika, gdzieś nad morzem lub w górach, przyniosła niekłamaną satysfakcję.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com