Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Nabór artykułów – numery tematyczne oraz nabór ciągły

Poza numerami tematycznymi trwa nabór ciągły tekstów (rozpraw naukowych) niezwiązanych z poniższymi call for papers. Artykuły te mogą być nadsyłane w dowolnym terminie.

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr”
Sztuka Wrocławia w epoce nowożytnej
– call for papers do 73. numeru „Quarta”

Termin nadsyłania tekstów: 20 maja 2024 r.
Druk numeru: wrzesień 2024 r.
Redaktor tematyczny numeru: dr Marcin Wisłocki.

U progu nowożytności Wrocław był jedną z największych i najzamożniejszych metropolii Europy Środkowej, oddziałujących nie tylko na Śląsk, lecz także na terytoria sąsiednie. Jakkolwiek wybrane aspekty nowożytnej architektury i sztuki w tym ośrodku podejmowali liczni uczeni w ciągu ostatnich dekad, to jednak wspomniany obszar badawczy pozostaje nadal daleki od wyczerpania. Kompleksowość problematyki artystycznej epoki łączy się z szerokim kontekstem przemian kulturowych, politycznych, społecznych oraz religijnych, które w nowszych opracowaniach zostały poddane istotnej reinterpretacji.

Zakres chronologiczny tematyki planowanego numeru pozostaje zasadniczo zbieżny z okresem panowania na Śląsku Habsburgów. Fundacje artystyczne tego czasu w różnorodny sposób odzwierciedlały napięcia pomiędzy dążącymi do manifestowania poczucia swej niezależności i różnorodnych ambicji elitami miejskimi a nasilającymi się – zwłaszcza po wojnie trzydziestoletniej – działaniami władzy terytorialnej i jej przedstawicieli, zmierzającymi do egzekwowania swych praw zwierzchnich oraz dominacji w obszarze politycznym, kulturowym i religijnym. Wyrazem tych aspiracji są dzieła powstałe w kręgu mecenatu różnych grup społecznych: mieszczaństwa, arystokracji i duchowieństwa. Zaistniałe w ten sposób zjawiska artystyczne mogą być rozpatrywane nie tylko pod kątem twórczej recepcji nowych impulsów artystycznych płynących z ośrodków włoskich, niemieckich czy niderlandzkich czy też w aspekcie nowych prądów ideowych i ich oddziaływania na sferę artystyczną. Niezwykle godny uwagi jest także ich kontekst wyznaniowy, począwszy od lat 20. XVI w. Wrocław stał się bowiem areną istotnych przemian religijnych, związanych z reformacją luterańską, kształtowaniem się konfesji ewangelickiej, rywalizacją pomiędzy protestanckim miastem a katolickim Ostrowem Tumskim czy wreszcie rekatolizacją po wojnie trzydziestoletniej.

Planowany jako 3. w 2024 roku numer „Quarta” będzie próbą spojrzenia na zjawiska artystyczne nowożytnego Wrocławia w możliwie najszerszym kontekście epoki. Zachęcamy do nadsyłania tekstów podejmujących problematykę:

 • miejsca i roli środowiska artystycznego Wrocławia oraz artystów działających we Wrocławiu w kształtowaniu sztuki Europy Środkowej,
 • dróg transferu idei artystycznych formujących architekturę i sztukę Wrocławia,
 • roli mecenatu różnych grup społecznych (mieszczaństwa, władzy terytorialnej, duchowieństwa oraz arystokracji) w kształtowaniu oblicza artystycznego miasta,
 • treści i funkcji ideowych dzieł sztuki w relacji do zjawisk kulturowych, politycznych, społecznych i wyznaniowych.

Zapraszamy także do nadsyłania tekstów prezentujących monograficzne lub problemowe spojrzenie na wybrane zjawiska artystyczne, twórców i ich dzieła oraz opracowań poświęconych innym, nie wymienionym wyżej kwestiom, związanym z wiodącym tematem numeru.

Artykuły (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 10 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: https://quart.uni.wroc.pl/dla-autorow-autorek/) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl do 20 maja 2024 r. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

  Call for papers – Quart 73 – Sztuka Wrocławia w epoce nowożytnej

  Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr”
  Przedstawienia w wytwarzaniu wiedzy
  – call for papers do 74. numeru „Quarta”

  Termin nadsyłania tekstów: 20 czerwca 2024 r.
  Druk numeru: grudzień 2024 r.
  Redaktorka tematyczna numeru: dr Emilia Kiecko

  Przedstawienia w formie rysunków, grafik informacyjnych, obrazów, modeli, filmów i innych wizualizacji wydają się niemal nieodzownym elementem wytwarzania i przekazywania wiedzy. Sprawiają wrażenie uniwersalnego narzędzia, za pomocą którego można obiektywnie „ucieleśnić” i uprzystępnić każdą informację i ideę. „Robiąc” to niejednokrotnie starają się „zamaskować” swoją prawdziwą interpretacyjną naturę pod pozorami obiektywności i przeźroczystości swego medium.

  Produkujące wiedzę przedstawienia funkcjonują nie tylko w obiegu naukowym czy „profesjonalnym”. Stanowią także trwały składnik szerzej rozumianej kultury wizualnej ułatwiając konsumpcję nauki. Tym bardziej uzasadnione wydaje się być krytyczne spojrzenie na nie i wykonywaną przez nie pracę.

  Zachęcamy do nadsyłania artykułów, które obejmą (także w wymiarze historycznym) m. in. następujące pola zagadnień:

  • W jaki sposób przedstawienia przyczyniają się do produkcji wiedzy? Jakie są (powinny być?) ich ograniczenia i możliwości? Jakie są relacje między przedstawieniami a rzeczywistością?
  • Jak estetyczne aspekty przedstawień wpływają na nasze rozumienie świata? Jakie są relacje między przedstawieniami „naukowymi” (np. grafikami informacyjnymi) a sztuką?
  • Jak obrazy „naukowe” współpracują z językiem naukowym w przedstawianiu wiedzy naukowej?
  • W jaki sposób medium takich przedstawień kształtuje ich perswazyjny potencjał?
  • Jakie są (były) etyczne aspekty tworzenia i wykorzystywania przedstawień „naukowych”?
  • Historyczne przedstawienia „naukowe” w rekonstrukcji i interpretacji ex post. Jak „nowa” wiedza kształtuje obrazy „dawnej”?

  Chcielibyśmy zaprosić do udziału w tworzeniu tego numeru historyków sztuki, nauki, designu, ale także filozofów zainteresowanych epistemologią obrazów.

  Artykuły (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 10 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: https://quart.uni.wroc.pl/dla-autorow-autorek/) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl do 20 czerwca 2024 r. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

    Call for papers – Quart 74 – Przedstawienia w wytwarzaniu wiedzy

   Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
   i Społecznych
   BazHum.

   Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

   Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

   Czasopismo indeksowane w:
   Index Copernicus International
   World of Journals

   Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
   z dnia 17.07.2023
   (100 punktów).

   Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
   ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

   www ® Aga Jarząb
   apm@apmltd.com