Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Nabór artykułów – numery tematyczne oraz nabór ciągły

Poza numerami tematycznymi trwa nabór ciągły tekstów (rozpraw naukowych) niezwiązanych z poniższymi call for papers. Artykuły te mogą być nadsyłane w dowolnym terminie.

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr”
Średniowieczny Wrocław – sztuki plastyczne i architektura
– call for papers do 69. numeru „Quarta”

Termin nadsyłania tekstów: 10 czerwca 2023
Numer ukaże się w 2. poł. września 2023
Redaktor tematyczny numeru: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr.

Wrocław (Wratislavia, Breslau) lokowany w połowie XIII w. rozwinął się w okresie późnego średniowiecza w największe i najważniejsze miasto na Śląsku. Jednak długo przed lokacją, dzięki randze rezydencji książęcej oraz biskupiej, pełnił w regionie centralną rolę kulturową i artystyczną. Funkcjonowało tu kilka kościołów wzniesionych w epoce romanizmu. Niektóre, jak kościół opactwa premonstratensów, dotrwały do początków czasów nowożytnych, z innych przetrwały fragmenty. Epoka „złotego biskupstwa” XIV w. i okres najpóźniejszego średniowiecza w XV do początków XVI w. przyniosły niezwykle dynamiczny rozrost tkanki architektonicznej miasta w obszarze budowli sakralnych, jak i świeckich. Ich wnętrza i elewacje przyjmowały bogate dekoracje rzeźbiarskie i malarskie. Zleceniodawcy wywodzili się z różnych kręgów społecznych i kulturowych – duchowieństwa (biskupi, opaci, kanonicy, kler parafialny itd.) i mieszczan (rada miejska, cechy, rodziny). Miasto leżące na trakcie handlowym Wysokiej drogi było w oczywisty sposób skomunikowane z obszarem zachodniej Europy i łączyło ją z jej obszarami wschodnimi. Do jego wielokulturowości przyczyniały się również więzy polityczne (od 1335 r. należało do króla Czech) i migracje rodzinne (południowe Niemcy, Toruń, Kraków i in.). Problematyka sztuki i architektury średniowiecznej we Wrocławiu była w ostatnich kilku latach poruszana m.in. w opracowaniach monograficznych, tomach pokonferencyjnych i katalogach wystaw, przykładowo: J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420, Kraków 2017; A. Patała, Pod znakiem świętego Sebalda. Rola Norymbergi w kształtowaniu późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Śląsku, Wrocław 2018; Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia, red. R. Kaczmarek, D. Galewski, Wrocław 2018; Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku, red. A. Patała, Wrocław 2018. Jest to jednak obszar badawczy, na którym nieustannie można dokonywać odkryć oraz przewartościowywać dawniejsze ustalenia.

Oczekujemy tekstów, które przykładowo prezentowałyby takie zagadnienia, jak:

 • twórcy, warsztaty, dzieła powstające we Wrocławiu lub do niego przybywający(-e)/importowane;
 • eksport dzieł powstałych we Wrocławiu;
 • zjawiska artystyczne i dzieła w ujęciu analitycznym/monograficznym/problemowym;
 • szeroko rozumiane analizy ikonograficzne dzieł, zwłaszcza, jeśli ich treści wynikają bądź łączą się z kontekstem wrocławskim.

Jesteśmy otwarci na prace, których tematyki lub sposobu ujęcia nie udało się zawrzeć w wyżej wymienionych kategoriach, ale które będą mieścić się w temacie głównym numeru.
Artykuły (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością doda-nia do 10 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: https://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl do 10 czerwca 2023. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.
„Quart” to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MEiN z dnia 1.12.2021 z 70 punktami. Numer bieżący do nabycia w salonach sieci EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona: https://polona.pl/search/?query=quart.

  Call for papers – Quart 69 – Średniowieczny Wrocław – sztuki plastyczne i architektura

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr”
Estetyki interfejsów w grach cyfrowych
– call for papers do 70. numeru „Quarta”

Termin nadsyłania tekstów: 10 września 2023
Numer ukaże się w 2. poł. grudnia 2023
Redaktorka tematyczna numeru: dr Joanna Pigulak

W zawartej powyżej propozycji wyraża się zaproszenie do namysłu nad specyfiką projektowania, użytkowania i doświadczania interfejsów w grach wideo. Interfejsy traktowane są w tym ujęciu jako wielofunkcyjne urządzenia systemowe i elementy oprogramowania, które służą komunikacji gracza z systemem –przekazują informację na temat specyfiki rozgrywki i dostarczają narzędzi umożliwiających rekonfigurację poszczególnych elementów gry. Aby interfejsy mogły spełniać powyższe funkcje, powinny zostać odpowiednio zaprojektowane i udostępnione graczowi. Szczególnie istotny okazuje się sposób audiowizualnego ukształtowania interfejsów. Wygląd interfejsów – ich design – stymuluje doświadczenie immersji użytkownika, wpływa na dynamikę i płynność rozgrywki, a w konsekwencji – na odbiór i percepcję gry, przekazuje informację na temat procesu twórczego oraz intencji designera. Interfejsy – ze względu na swoją różnorodność i oryginalność – posiadają wysoką wartość estetyczną. Są nie tylko elementami sensotwórczymi, narzędziami o wysokim stopniu funkcjonalności, ale osiągają rangę obiektów sztuki ze względu na sposób zaprojektowania. Ponadto, interfejsy w grach cyfrowych należą do najdynamiczniej rozwijających się, co skutkuje wytworzeniem się wielu ich typów i rodzajów. Mogą one zajmować dużą część nawigowalnej przestrzeni gry, albo dążyć do niemal całkowitej transparentności; poddają się stylizacji i mediatyzacji, funkcjonują jako znaki diegetyczne bądź niediegetyczne. Artystyczny potencjał interfejsów, tkwiący w nieustannej zmienności oraz otwartości ich twórców na eksperymenty, sprawia, że wydają się one warte poddania inkluzywnemu, inter-i transdyscyplinarnemu namysłowi. Wobec powyższego proponuję namysł nad estetykę interfejsów z uwzględnieniem poniższych tropów i wątków (są to jednakże tylko propozycje z cała pewnością niewyczerpujące różnorodności i złożoności zagadnienia):

 • typologie graficznych interfejsów użytkownika;
 • architektura interfejsów gier cyfrowych: wiodące modele interakcji;
 • tekst jako interfejs –estetyka interfejsów tekstowych (dzienniki, pamiętniki, poradniki i solucje);
 • stylizacja w projektach interfejsów (interfejsy malarskie, książkowe, komiksowe itd.);
 • intermedialność interfejsów –filmowe/serialowe/internetowe interfejsy w grach;
 • przestrzeń diegetyczna gry jako interfejs;
 • interfejsy jako narzędzie fabularne (plot device);
 • diegetyczne i niediegetyczne interfejsy w kontekście immersji/emersji użytkownika;
 • realizm interfejsów;
 • interfejs jako źródło przeżyć estetycznych –komizm, tragizm, groteska, pastisz i in.;
 • interfejsy a genologia –specyfika interfejsów w grach gatunkowych;
 • interfejs jako narzędzie komunikacji między twórcą a odbiorcą;
 • projektowanie interfejsów –proces twórczy;
 • projektowanie interfejsów –wiodące modele interakcji;
 • interfejsy w ujęciu diachronicznym: rozwój i ewolucja;
 • retrointerfejsy;
 • człowiek jako interfejs;
 • typy i funkcje interfejsów audialnych i głosowych;
 • interfejs a ontologia gry: z zagadnień czasoprzestrzeni;
 • gry interfejsowe;
 • wirtualna kamera jako interfejs;
 • mapowanie przestrzeni: interfejsy map;
 • interfejs trybu fotograficznego –funkcje, możliwości i perspektywy rozwoju;
 • estetyczne przekształcenia tekstu za pośrednictwem interfejsu: nakładki, filtry i specjalne tryby rozgrywki;
 • case studies graficznych interfejsów użytkownika w wybranych grach.

Artykuły (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 10 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: https://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl do 10 września 2023. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.
„Quart” to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MEiN z dnia 1.12.2021 z 70 punktami. Numer bieżący do nabycia w salonach sieci EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona: https://polona.pl/search/?query=quart.

  Call for papers – Quart 70 – Estetyki interfejsów w grach cyfrowych

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com