Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2-3(68-69)/2023

 

Od redakcji

Przez ostatnich 17 lat w tym miejscu czasopisma „Quart” zamieszczany był wstęp jego pomysłodawcy, założyciela i redaktora naczelnego – prof. Waldemara Okonia. Obecnie prof. Okoń, kończąc w tym roku 70 lat, przechodzi na emeryturę, lecz nie zamyka współpracy z Instytutem Historii Sztuki. Tę okoliczność grono jego współpracowników i przyjaciół postanowiło uczcić poświęceniem mu numeru specjalnego naszego kwartalnika. Powstał obszerny zbiór artykułów, a właściwie księga pamiątkowa, która wskazuje na wyjątkowość kręgu osób i tematów wytworzonego przy współudziale Profesora. Na tę niepowtarzalną wartość składają się m.in. zdolność do pogłębionego wczuwania się w poruszane problemy i odpowiedzialność za piękno języka wyrażania swoich myśli.

Niewielki fragment Dniewnika zamieszczonego w tym numerze naszego kwartalnika dużo mówi o jego Autorze. Sam tylko tytuł oznajmia o gniewnym dzienniku pisanym z punktu widzenia wnikliwej osoby mającej rozum i doświadczenia „Starca z gór”, jak niekiedy Profesor mówił o sobie. Przede wszystkim jednak to nadzwyczajna wrażliwość upoważnia go do surowej oceny świata, który okazuje się niepokojąco podobny do ponurej epoki początku lat 30. XX wieku.

Szkic Waldemara Baraniewskiego, również umieszczony na początku tomu, zawiera analizę dokumentacji fotograficznej spotkania grupy osób na tarasie mieszkania dyrektora Centrum Pompidou. Z pomocą tego zestawu zdjęć opowiada historię powiązania postaw poznawczych historyczki sztuki Elżbiety Grabskiej z jej życiem emocjonalnym. Tak oto ujawniona została istota porozumienia łączącego krąg Autorów naszej antologii, a zasadzającego się na intymnym ich powinowactwie. Agnieszka Rosales Rodríguez w sposób godny najlepszych wzorców polskiej literatury XIX i XX w. dokonała interpretacji obrazu Jacka Malczewskiego Sztuka w zaścianku i dowiodła bogactwa ideowego dzieł zapominanego już dziś mistrza malarstwa. Znawca losów polskiej emigracji Jan Wiktor Sienkiewicz również próbuje ocalić pamięć o polskich artystach – tych, których wojenne losy rzuciły w r. 1943 do Kairu i Bagdadu. Dorota Kudelska omawia pokaz dzieł Tadeusza Makowskiego zorganizowany w Wiedniu zimą 1936, a przejawiający dystans wobec ówczesnego narastania nacjonalizmów. Sprawa jest bliska postawie Uczonego honorowanego w tomie.

W drugiej części zbioru Ryszard Kasperowicz scharakteryzował koncepcje Novalisa, przy czym zwrócił uwagę na myśl, iż język poetycki nie odzwierciedla rzeczy, lecz jest sferą uwalniania sił wszechświata w jednostce. Rozważania te mają szczególny sens w kontekście zmian w aktywności twórczej prof. Okonia, który z narastającym zdecydowaniem poświęcił się pracy literackiej. Lechosław Lameński postanowił po raz ostatni napisać o Stanisławie Szukalskim, tutaj w kontekście zamierzeń tego artysty mających doprowadzić do powstania szkoły artystycznej opartej na założeniach konkurencyjnych wobec tradycyjnych akademii sztuki. Oprócz wiedzy o poglądach Stacha z Warty tekst ten głosi chwałę niezależności w sztuce, nawet kiedy niezależność ta sięga przesady. Sylwia Świsłocka-Karwot omówiła paradoksy twórczości Zdzisława Jurkiewicza, barwnego mistrza neoawangardy, który w swej twórczości w przedziwny sposób łączył emocjonalność z intelektualizmem. Skojarzenia wybiegające poza temat tej wypowiedzi narzucają się w sposób niemal nieuchronny. Problematyką stylu, ważną zarówno dla prof. Okonia, jak i dwóch poprzednich stuleci, zajął się niżej podpisany.

Trzecia grupa tekstów poświęcona została sztuce XIX i XX w., przez decydującą część życia skupiającej uwagę Profesora. Justyna Bajda, której artykuły z pogranicza sztuk wizualnych i literatury mocno zaznaczyły się w tradycji naszego kwartalnika, opisała sposoby, z jakich pomocą artyści grafiki i malarstwa ilustrowali najbardziej znany tom wierszy Charles’a Baudelaire’a. Szczegółowo omówiła prace belgijskiego artysty Armanda Rassenfosse’a. Również Aneta Grodecka podjęła temat związków sztuki graficznej z literaturą, poddając namysłowi tekę litografii Piotra Potworowskiego odnoszących się do prozy Edgara Allana Poego. Gustave Doré był w stanie zilustrować każde dzieło sztuki słowa, lecz ze zmysłem politycznie zaangażowanego reportażysty pokazał także krytyczny wizerunek Londynu. Naszkicowanych przez Dorégo 180 scenom z tego miasta wnikliwy tekst poświęcił w naszym tomie Andrzej Pieńkos. Natomiast Anita Wincencjusz-Patyna z olbrzymim znawstwem napisała o ilustracjach Elżbiety Gaudasińskiej do poezji dla dzieci. Dwuznaczność i niebezpieczny erotyzm obrazu Henryka Siemiradzkiego Fryne trafnie odnotowane zostały w prasie satyrycznej przez Jakuba Zarzyckiego. Podniósł on znaczenie takich gazet w badaniach z obszaru historii sztuki, przedłużając refleksje, jakie niegdyś poczynił prof. Okoń w swej pracy na temat pozycji zajmowanych przez krytykę artystyczną w stosunku do malarstwa historycznego.

Michał Haake, którego teksty licznie pojawiały się na łamach naszego kwartalnika, zastanowił się nad rolą ikony Matki Bożej w typie „Znak” w dwóch dziełach Jana Matejki. Maria Poprzęcka w nawiązaniu do motywu „Matki Ukrainy”, opisanego przez Profesora w r. 1992, podjęła się ukazania trwałości fałszywych mitów, reprezentowanych przez przedstawicieli „szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu”. Temat ten powrócił w obliczu zaborczej wojny narzuconej Ukrainie przez Rosję w lutym 2022 i jest dokumentem nieuchronnych filiacji humanistyki z polityką. Znaczenie matki dla artysty, ale w zupełnie innym ujęciu, unaocznia również Krzysztof Stefański w artykule poświęconym Adelajdzie Wiwulskiej i jej pamiętnikowi. Jak wielokrotnie przypominał prof. Okoń, to Mnemozyne, bogini pamięci, była matką Muz, co czyni ją źródłem sztuki.

Na sam koniec nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować redaktorom tematycznym tego wyjątkowego numeru, a więc Lechosławowi Lameńskiemu, Anicie Wincencjusz-Patynie i Jakubowi Zarzyckiemu, oraz zachęcić do jego lektury, jak zwykł to czynić prof. Okoń.

Każdy uważny czytelnik rozpozna związki łączące treści artykułów zawartych w tomie z twórczością i osobą honorowanego Profesora. Dalsza refleksja prowadzi jednak do wniosku, iż powtórzenie podobnych relacji nigdy już nie będzie możliwe. Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

W imieniu Redakcji
dr hab. Cezary Wąs

Wtajemniczenia drugie. Profesorowi Waldemarowi Okoniowi w 70. rocznicę urodzin
REDAKTORZY TEMATYCZNI NUMERU / GUEST EDITORS: Lechosław Lameński, Anita Wincencjusz-Patyna, Jakub Zarzycki

 

 

  Od redakcji / Editorial

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

4
  Waldemar Okoń. Curriculum vitae

9
/ Waldemar Okoń /
  Dniewnik, czyli kronika niezapowiadanych śmierci. Część 2 (lata 2019–2022)

PEREGRYNACJE SZTUKI

24
/ Waldemar Baraniewski /
 Un picnic chez Pontus
  Un picnic chez Pontus.
Summary

38
/ Agnieszka Rosales Rodríguez /
  Upojenie i melancholia. Sztuka w zaścianku Jacka Malczewskiego
  Intoxication and melancholy. Sztuka w zaścianku by Jacek Malczewski. Summary

48
/ Jan Wiktor Sienkiewicz /
  Ślad. Polscy artyści i polskie wystawy w Bagdadzie w 1943 roku
  A trace. Polish artists and Polish exhibitions in 1943 Baghdad. Summary

64
/ Dorota Kudelska /
  Tadeusz Makowski w Wiener Secession. Okoliczności wystawy w roku 1936
  Tadeusz Makowski in the Wiener Secession. Background of the 1936 exhibition. Summary

PRE-KONCEPCJE, KONCEPCJE I PO-KONCEPCJE

82
/ Ryszard Kasperowicz /
  Sztuka przyszłości według Novalisa
  Art of the future according to Novalis. Summary

90
/ Lechosław Lameński /
  O „Twórcowni” Stacha z Warty Szukalskiego po raz czwarty (i ostatni?)
  On Stach of Warta Szukalski’s “Twórcownia” for the fourth (and last?) time. Summary

116
/ Sylwia Świsłocka-Karwot /
  “I wanted to win!”. Art is thinking. Jurkiewicz’s not-yet-conceptualism?
  “I wanted to win!”. Art is thinking. Jurkiewicz’s not-yet-conceptualism? Summary

130
/ Cezary Wąs /
  Controversies around the concept of “style” in the architecture of the 20th and 21st centuries
  Controversies around the concept of “style” in the architecture of the 20th and 21st centuries. Summary

SŁOWO-OBRAZ: TRANSPOZYCJE

138
/ Justyna Bajda /
  Fleurs du mal Charles’a Baudelaire’a w opracowaniu graficznym Armanda Rassenfosse’a
  Fleurs du mal by Charles Baudelaire in a graphic elaboration by Armand Rassenfosse. Summary

152
/ Aneta Grodecka /
  Potworowski i Poe zanurzeni w świecie umysłu
  Potworowski and Poe immersed in the world of the mind. Summary

172
/ Andrzej Pieńkos /
  U początków dziennikarstwa… wizualnego. Gustave’a Dorégo wizja miasta-molocha
  At the origins of journalism… of the visual kind. Gustave Doré’s vision of the behemoth city. Summary

186
/ Anita Wincencjusz-Patyna /
  Rupaki, Pytalik i Krześlaki z rozwianą grzywą, czyli o ilustracjach Elżbiety Gaudasińskiej do poezji dla dzieci
  Rupaki, Pytalik and Krzeslaki with a flared mane, or about Elzbieta Gaudasinska’s illustrations to poetry for children. Summary

208
/ Jakub Zarzycki /
  Fryne w „Kolcach”, Fryne w ogródku. Siemiradzki, nagość, czasopisma satyryczno-humorystyczne oraz Warszawa latem 1889
  Phryne in “Kolce”, Phryne in the garden theatre. Siemiradzki, nudity, humorous-satirical magazines, and Warsaw in the summer of 1889. Summary

FIGURA MATKI

226
/ Michał Haake /
  Ikona Знáмение w twórczości Jana Matejki
  The icon Знáмение in the oeuvre of Jan Matejko. Summary

244
/ Maria Poprzęcka /
  „Matka Ukraina” – dzisiaj
  “Mother Ukraine” – today. Summary

252
/ Krzysztof Stefański /
  Artysta i jego matka. Pamiętnik… Adelajdy Wiwulskiej jako świadectwo epoki
  The artist and his mother. Adelajda Wiwulska’s Pamietnik… as a testimony of the era. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com