Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(06)/2007

 

Od Redakcji

Szósty numer “Quartu”, pomimo swej obrazoburczej okładki, przynosi treści bliskie każdemu, również bardziej tradycyjnie nastawionemu, miłośnikowi sztuki. Rozpoczynamy od artykułu będącego kontynuacją tekstu zamieszczonego w numerze czwartym naszego pisma, omawiającego sarmackie pamiętniki i diariusze szlacheckie, by następnie przejść do prezentacji jakże charakterystycznej dla protestanckiego pietyzmu idei “ponownego narodzenia”, która znalazła swój artystyczny wyraz, między innymi, w dekoracji pomorskich konfesjonałów na przełomie XVII i XVIII wieku. Czasy nam bliższe reprezentowane są przez artykuły poświęcone zarówno śląskiej urbanistyce – myślę tu o tekście autorstwa Bogny Ludwig – jak i bliskim kulturze masowej ogrodowym krasnalom i “Wenusom”, które pod piórem Joanny Lubos-Kozieł nabierają właściwego im, urokliwego blasku. Całość dopełniają omówienia dwóch konferencji naukowych oraz dzialalności jednego z najsłynniejszych kuratorów sztuki ostatnich lat – Haralda Szeemanna. Pragnę też zwrócić uwagę Państwa na fotografie prezentowane w tym numerze, będące efektem działań seminaryjnych prowadzonych pod kierunkiem Marka Śniecińskiego, który wraz z naszymi studentami pozwolił sobie sparafrazować słynne, będące “ikonami”; sztuki europejskiej, obrazy wielkich mistrzów.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com