Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

O czasopiśmie

„Quart” to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MEiN z dnia 05.01.2024 z 70 punktami. Każda rozprawa naukowa zostaje poddana procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double blind review.

Czasopismo ukazuje się w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

Informacje o naborach tekstów i ich zasadach znajdują się w zakładach Nabór artykułów oraz Dla Autorów / Autorek

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” powstał w 2006 roku z zamiarem umożliwienia druku prac naukowych pracowników wrocławskiego środowiska historyków sztuki a z czasem także badaczy z innych ośrodków akademickich. Nieśpieszny tryb ukazywania się czasopism naukowych w Polsce skłaniał do założenia nowego periodyku, który dostosowywałby terminy ukazywania się tekstów do nasilonego rytmu ich powstawania i poważnie powiększonego grona naukowców. „Quart” w krótkim czasie udowodnił potrzebę istnienia nowego forum publikacji i przez pełną regularność swego ukazywania się stał się atrakcyjnym miejscem druku dla specjalistów z całej Polski. Od kilku lat czasopismo rozszerza także krąg autorów o osoby spoza naszego kraju.

Artykuły w „Quarcie” są publikowane na licencji „CC Uznanie autorstwa” – CC BY 4.0 DEED (międzynarodowe) – https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Wersja elektroniczne artykułów (w formacie PDF) są umieszczane na stronie internetowej czasopisma w ciągu ok. miesiąca od ukazania się wersji papierowej.

Numer bieżący do nabycia w salonach sieci EMPiK.

Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej na stronie czasopisma, a także:
w serwisie Arthistoricum.net Biblioteki Uniwersytetu w Heidelbergu:
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/quart/index
w serwisie Polona:
https://polona.pl/search/?query=quart

Zapraszamy także na profil czasopisma na Facebooku:
www.facebook.com/quartwro

Pomysłodawcą i założycielem czasopisma jest prof. Waldemar Okoń. 

Czasopismo wydawane przy wsparciu finansowym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com