Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

WYDAWCA:

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36
50-139 Wrocław

ADRES REDAKCJI:
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
e-mail: quart@uwr.edu.pl
www.quart.uni.wroc.pl

We wszystkich sprawach związanych z artykułami i czasopismem prosimy o kontakt wyłącznie pod wyżej wskazanym adresem.

REDAKTOR NACZELNY: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr.

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: dr Agnieszka Patała

SEKRETARZE REDAKCJI: Adam Szeląg

REDAKTORKA JĘZYKOWA: dr Dorota Ucherek (IFP UWr)

TŁUMACZENIA: Tomasz Bauer (Lozanna)

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Wojciech Głogowski

DRUKARNIA: Drukarnia JAKS

NAKŁAD: 350 egz.

ISSN (dla wydania drukowanego) ISSN 1896-4133
ISSN (dla wydania elektronicznego) ISSN 2449-9285

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com