Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Dla Autorów / Autorek

Do druku przyjmujemy:

1) niepublikowane wcześniej rozprawy naukowe (o objętości ok. 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, można dodać do 10 ilustracji:

a) związane z tematem numeru, które są nadsyłane w odpowiedzi na call for papers (opublikowanych na stronie internetowej czasopisma) zgodnie z wyznaczonymi terminami;

b) niezwiązane z tematem numeru – trwa ich nabór ciągły, można je wysyłać w dowolnym momencie;

2) recenzje z wystaw sztuki, a także najnowszych i najistotniejszych publikacji naukowych (z obszaru tematycznego naszego czasopisma, ok. 15 000 – 25 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, można dodać do 10 ilustracji);

3) polemiki (w tym przypadku prosimy o kontakt z redakcją w celu ustalenia długości oraz zakresu tekstu).

Czas oczekiwania na druk oraz procent odrzuconych tekstów 

Ze względu na proces recenzyjny, prace redaktorskie oraz duże zainteresowanie naszym czasopismem, czas oczekiwania na druk wynosi od trzech miesięcy do roku. Bardzo prosimy Autorów/Autorki o cierpliwość, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Procent odrzuconych tekstów względem tych opublikowanych wynosił w roku 2019 ok. 65%.

Pozostałe informacje

Artykuły w „Quarcie” są publikowane na licencji „CC Uznanie autorstwa” – CC BY 4.0 DEED (międzynarodowe) – https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

W przypadku artykułów o szczególnym znaczeniu, „Quart” na własny koszt oraz w porozumieniu z Autorem/Autorką może zlecić tłumaczenie nadesłanego w języku polskim artykułu na język angielski.

Quart” nie pobiera żadnych opłat za publikację lub zgłoszenie tekstu. Jednocześnie z przykrością informujemy, że nie możemy zapewnić honorarium Autorom/Autorkom nadsyłanych tekstów. Po ukazaniu się numeru czasopisma z danym artykułem, każdy/każda z Autorów/Autorek otrzymuje w rozliczeniu trzy egzemplarze autorskie.

Autorzy/Autorki są zobowiązani/zobowiązane do zapoznania się i stosowania wytycznych oraz zasad zapisów redakcyjnych (do pobrania poniżej). W pliku tym znajdują się także szczegółowe informacje dotyczące procesu recenzyjno-redakcyjnego.

Teksty niesformatowane z poniższymi wytycznymi nie będą przyjmowane do prac redakcyjnych.
Do artykuły należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia autorskiego (do pobrania poniżej).

  Wytyczne dla Autorów / Autorek tekstów

  Oświadczenie autorskie do pobrania – obowiązuje od 5.05.2020

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com