Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(43-44)/2017

 

Od Redakcji

W ponad 10-letniej historii naszego kwartalnika po raz trzeci zdecydowaliśmy się na publikację podwójnego numeru poświęconego określonej, ukierunkowanej tematycznie problematyce. Po numerach dedykowanych twórczości Józefa Czapskiego i Stanisława Lema tym razem wybraliśmy architekturę jako zjawisko nie tylko artystyczne, lecz także kulturowe i socjologiczne. Stąd artykuły, których tematem są gry komputerowe (Michał Szymański), modele wykorzystujących techniki cyfrowe architektonicznych rekonstrukcji (Rafał Zapłata), stacje benzynowe jako miejsca antropologiczne (Anna Cwynar), współczesne miasto będące przestrzenią „dzikiej demokracji” (Cezary Wąs) oraz scenografia filmowa jako forma „sytuacjonistycznej” prezentacji modernistycznej architektury XX wieku (Aleksandra Pyziak-Sadulska). Dla bardziej tradycjonalnie zorientowanych Czytelników przygotowaliśmy teksty omawiające założenie pałacowo-parkowe w Kopicach (Anna Stryczek-Janicka), pałac Scheiblerów w Kwietnie (Ewa Grochowska, Krzysztof Stefański), neorenesansowe ratusze w Chorzowie, Nysie i Prudniku (Magdalena Markowska), nazistowskie plany przebudowy Zamościa w czasie II wojny światowej (Aleksandra Paradowska) czy też wychodzące w Polsce w latach 1947-1950 pismo „Architektura” (Anna Krukowska). W sumie bogata panorama myśli, zdarzeń i rzeczy sprzyjająca refleksji zarówno nad przemianami, jakie dotykają samą sztukę, jak i nad sposobami jej interpretacji oraz związanej z nią naukowej dyskusji.
Moim zdaniem to idealna lektura na czas wakacyjnych peregrynacji, które winny służyć nie tylko czczej rozrywce, lecz także wewnętrznemu doskonaleniu duchowemu, czego i sobie, i Państwu życzę.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Anna Stryczek-Janicka/
  Założenie pałacowo-parkowe w Kopicach na tle XIX-wiecznej idei syntezy sztuk
  The palace and park complex in Kopice against the background of the 19th century idea of corresponding arts. Summary

20
/Magdalena Markowska/
  Neorenesans w architekturze śląskich ratuszy na przykładzie Chorzowa, Nysy i Prudnika
  Neo-Renaissance in architecture of Silesian town halls in Chorzów, Nysa and Prudnik. Summary

36
/Ewa Grochowska, Krzysztof Stefański/
  Pałac Scheiblerów w Kwietnie i jego współczesna renowacja
  The Scheibler Palace in Kwietno and its modern renovation. Summary

58
/Aleksandra Paradowska/
  „Niedoszły Himmlerstadt”. O niemieckich planach przebudowy Zamościa i Zamojszczyzny
  „Would-be Himmler- stadt”. On the German plans of reconstruction of Zamość and the Zamość region. Summary

78
/Anna Krukowska/
  Czytanie „Architektury” (1947‒1950) ‒ między modernizmem a socrealizmem
  Reading the “Architektura” magazine. Between Modernism and Socialist Realism. Summary

94
/Anna Cwynar/
  Stacja benzynowa jako miejsce antropologiczne
  Gas station as an anthropological place. Summary

108
/Cezary Wąs/
  Miasto jako przestrzeń dzikiej demokracji. Wizualne przejawy współczesnych form tożsamości w przestrzeni miejskiej
  The city as a space of wild democracy. Visual manifestations of contemporary forms of identity in the urban space. Summary

124
/Rafał Zapłata/
  Badania i modele cyfrowe zabytków architektury – wybrane zagadnienia
  Research and digital models of architecture monuments – selected issues. Summary

138
/Michał Szymański/
  Miejsca wspólne, miejsca wyobrażone. Gry komputerowe w relacji z innymi mediami
  Common- places and imaginary places. Computer games in relation with other media. Summary

165
/Aleksandra Pyziak-Sadulska/
  Jak oswoić nowoczesność? Sytuacjonistyczne praktyki w filmie Playtime Jacques’a Tatiego
  How to familiarize modernity? Situationist practices in Jacques Tati’s movie Playtime. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com