Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(65)/2022

 

Od redakcji

W kilkunastoletniej historii istnienia naszego kwartalnika stosunkowo rzadko sięgaliśmy do zagadnień związanych z architekturą przemysłową lub z jej poprzemysłowymi filiacjami. Lukę tę w dużej mierze wypełnia najnowszy numer „Quarta”, w którym kilka tekstów dotyczy tego niezwykle ważnego – dla historii sztuki – tematu. Artykuł Agaty Gabiś wprowadza nas w relatywnie mało znaną problematykę dolnośląskiej architektury przemysłowej po r. 1945, podczas gdy tekst Marty Ostrowskiej-Bies przybliża spory dotyczące usytuowania w mieście dużej rzeźni komunalnej, jakie miały miejsce we Wrocławiu w drugiej połowie XIX wieku. Z kolei słynny wrocławski Pafawag to przedmiot zainteresowań Iwony Kałuży, starającej się naświetlić nie tylko przedwojenne, ale i powojenne dzieje tego obiektu. Najnowszą historię wrocławskiej „industrii (nie)zrewitalizowanej” ukazuje nam zaś Adam Pacholak.

Chcąc być jak najbliżej współczesności, zdecydowaliśmy się również na zamieszczenie kilku tekstów odnoszących się do form prezentacji sztuki – tej związanej z nowymi mediami (Emilia Kiecko), jak i z funkcjonującą od połowy lat 80. XX w. krakowską Galerią „Zderzak” (Anna Markowska). Współczesność to też nowe metody opracowania powierzchni architektonicznych, stwarzające możliwości połączenia nowoczesnej architektury z najnowszymi tendencjami sztuki już XXI w. (Zofia Koszewicz i Jarosława Pabich-Szmyt), oraz niezwykle interesujące rozważania na temat projektów podwodnych miast, wywiedzionych ze świata utopijnych marzeń i przeważnie nadal czekających na swe ostateczne realizacje (Cezary Wąs).

Całości dopełniają recenzja książki Hansa-Rudolfa Meiera poświęconej zastosowaniom spoliów w architekturze (Agnieszka Zabłocka-Kos) oraz omówienie XVIII Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław–Halle–Siegen (Roksana Maria Łajkosz).
Jak widzimy, najnowszy „Quart” to swoisty „las rzeczy”, które dzięki tajemniczej przemianie w dzieła sztuki przestają być li tylko rzeczami, a stają się humanistycznym i artystycznym wyrazem kolejnych epok, świadectwem nie jedynie przemijania, ale też „długiego trwania”, jakże charakterystycznego dla badań związanych z historią sztuki.

W tym miejscu pragnąłbym podziękować za pracę włożoną w ukazanie się najnowszego „Quarta” redaktorce tematycznej tego numeru – dr Agacie Gabiś, bez której merytorycznych uwag i wsparcia nie udałoby się nam nie tylko naświetlić „Wielkiej Wrocławskiej Industrii”, ale też odnieść się w interesujący sposób do pozostałych, wybiegających poza dzieje architektury, zagadnień. Swoje podziękowania chciałbym też złożyć na ręce Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia, którego finansowa pomoc wydatnie przyczyniła się do publikacji niniejszego numeru.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

  Od redakcji / Editorial

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

NUMER TEMATYCZNY / THEMATIC ISSUE

3
/ Agata Gabiś /
  Pytania i konkrety: dolnośląska architektura przemysłowa po 1945 roku
  Notes and concrete points: Lower Silesian industrial architecture after 1945. Summary

34
/ Marta Ostrowska-Bies /
  Poszukiwania terenu pod budowę rzeźni miejskiej i targu zwierząt rzeźnych we Wrocławiu 1877–1891 a funkcjonalne strefowanie miasta pod koniec XIX wieku
  The search for a site for a municipal slaughterhouse and slaughter animal market in Wrocław 1877–1891 and the functional zoning of the city at the end of the 19th century. Summary

54
/ Iwona Kałuża /
  Nowa tożsamość. Przyczynek do badań na przykładzie architektury Państwowej Fabryki Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu
  New identity. A contribution to research on the example of the architecture of the “Pafawag” State Rail Coach Factory in Wrocław. Summary

74
/ Adam Pacholak /
  Industria (nie)zrewitalizowana. Wrocławska architektura poprzemysłowa po 1989 roku
  Industria (non-)revitalised. Wrocław’s post-industrial architecture after 1989. Summary

ROZPRAWY / ESSAYS

110
/ Emilia Kiecko /
  To play, or not to play. Some problems of exhibiting digital games
  To play, or not to play. Some problems of exhibiting digital games. Summary

128
/ Anna Markowska /
  Marta Tarabuła and her pioneering gallery in Kraków
  Marta Tarabuła and her pioneering gallery in Kraków. Summary

154
/ Zofia Koszewicz, Jarosława Pabich-Szmyt /
  Modern wall painting in urban space. Creative output and studio of Jacek Jarczewski’s in view of the tradition of Wrocław’s artistic milieu
  Modern wall painting in urban space. Creative output and studio of Jacek Jarczewski’s in view of the tradition of Wrocław’s artistic milieu. Summary

178
/ Cezary Wąs /
  Podwodne miasta XX i XXI w.: między utopią, eksperymentem i propozycją komercyjną
  Underwater cities of the 20th and 21st c.: between utopia, experiment and commercial proposal. Summary

192
/ Agnieszka Zabłocka-Kos /
  Spolia – nowe spojrzenie na przedmiot badań
  Spolia – a new perspective on the object of study. Summary

202
/ Roksana Maria Łajkosz /
  Sztuka i religia średniowiecza i doby nowożytnej na Przedgórzu Sudeckim. XVIII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław–Halle–Siegen, Morawa 2022
  Art and religion of the Middle Ages and modern times in the Sudeten Foreland. 18th German-Polish Seminar Wrocław–Halle–Siegen, Morawa 2022. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com