Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(67)/2023

 

Od redakcji

Najnowszy numer naszego kwartalnika jest dowodem na to, że różnorodności sztuki mogą towarzyszyć też bardzo różnorodne i twórcze jej interpretacje. Epoki minione mogą łączyć się w nich z naszą współczesnością, a tradycja historii sztuki – z próbami odnowienia jej metod badawczych. Teksty takie, jak artykuł Rafała Eysymontta, poświęcony średniowiecznym wieżom mieszkalnym, czy Radosława Glińskiego, traktujący o architektonicznych arkadach będących trwałym elementem zabudowy miast w tej epoce, wprowadzają nas w świat dawnej architektury, urbanistyki i towarzyszących im realiów życia społecznego rozprzestrzeniających się po całej Europie, aż po ziemie Śląska. Podobnie jest w przypadku zestawienia dzieł pozornie odległych w czasie i przestrzeni będących przedmiotem analizy Romualda Kaczmarka i Jerzego K. Kosa, gdzie interesujące obiekty pochodzące z różnych epok – śląskie płyty nagrobne z XIII i XIV w. oraz Mauzoleum Hoymów w Brzegu Dolnym, ostatnia zachowana praca Friedricha Gilly’ego – dają autorom asumpt do refleksji nie tylko nad historią tych obiektów, ale również nad niszczącym wpływem czasu, zacierającego ślady ludzkich działań i sprawiającego, że ulegają one destrukcji materialnej oraz ideowej. Destrukcja ta może niekiedy wynikać z uwarunkowań natury politycznej, jednak bywa też, że żywioł polityki, wkraczając na arenę sztuki, tworzy dzieła podporządkowane doraźnym celom propagandowym. Tak stało się w przypadku kościoła św. Barbary w Bytomiu, którego dzieje przybliża artykuł Aleksandry Podlejskiej). Chcąc zaś przynajmniej częściowo nawiązać do głównej tematyki poprzedniego numeru „Quarta”, jaką była sztuka okresu międzywojennego, drukujemy tekst Piotra Kulaka o krytyce artystycznej Neli Samotyhowej, uprawianej przez nią głównie na łamach tygodnika „Kobieta Współczesna”. Natomiast w cudowną i niepokojącą sferę sztuki psychodelicznej XX w. wprowadza nas omówienie zaprojektowanego przez Wesa Wilsona i Cheta Helmsa plakatu reklamującego koncerty rockowe mające miejsce w 1966 r. w San Francisco (Justyna Chojnacka). Całości dopełnia recenzja książki Filipa Lipińskiego Ameryka (Ewa Wylężek-Targosz) – tekst, w którym wykraczający poza terytorium samych Stanów Zjednoczonych obszar historyczno-geograficzny staje się przedmiotem pogłębionej refleksji nad niemal mitycznym oddziaływaniem cywilizacji amerykańskiej na cały współczesny świat.

Pozostaje mi w tym momencie jedynie życzyć Państwu uważnej lektury prezentowanych przez nas tekstów – z myślą, że sztuka jest cenniejsza nie tylko niż złoto, ale i aktualna polityka oraz że w związku z tym warto się przyglądać zarówno jej naukowemu, jak i emocjonalnemu obliczu.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Studia z dziejów sztuki na Śląsku
REDAKTOR TEMATYCZNY NUMERU / GUEST EDITOR: dr hab. Cezary Wąs, prof. UWr

 

 

  Od redakcji / Editorial

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

33
/ Rafał Eysymontt /
  Medieval city tower houses as an indication of conflict and struggle for dominance. A comparison of selected European phenomena with examples from Silesia
  Medieval city tower houses as an indication of conflict and struggle for dominance. A comparison of selected European phenomena with examples from Silesia. Summary

32
/ Radosław Gliński /
  High porticoes. A phenomenon from Bolków, Kłodzko and Świdnica in a European context
  High porticoes. A phenomenon from Bolkow, Klodzko and Swidnica in a European context. Summary

58
/ Romuald Kaczmarek /
  Uwagi o wczesnych gotyckich płytach nagrobnych na Śląsku (ze szczególnym uwzględnieniem figuralnych)
  Notes on early gothic tombstones in Silesia (with particular reference to figural ones). Summary

84
/ Jerzy K. Kos /
  Wybitne dzieło Friedricha Gilly’ego czeka na ratunek. Mauzoleum Hoymów w Brzegu Dolnym
  Friedrich Gilly’s outstanding work awaits to be restored. The Mausoleum of the von Hoym Family in Brzeg Dolny. Summary

100
/ Aleksandra Podlejska /
  Kościół św. Barbary w Bytomiu jako bastion przeciwko polskości? Treści ideowe architektury świątyni w kontekście sytuacji Górnego Śląska po I wojnie światowej
  Church of St. Barbara in Bytom as a bastion against Polishness? Ideological content of the church’s architecture in the context of the situation of Upper Silesia after the World War I. Summary

ROZPRAWY I RECENZJE / ESSAYS AND REVIEWS

122
/ Piotr Kułak /
  Krytyk – przyjaciel twórcy i odbiorcy. Krytyka artystyczna Neli Samotyhowej na łamach tygodnika „Kobieta Współczesna” (1927–1934)
  The critic – friend of the creator and of the viewer. Nela Samotyhowa’s art criticism in the weekly magazine “Kobieta Współczesna” (1927–1934). Summary 

142
/ Justyna Chojnacka /
  The roar of a lion that the hippies marvelled at. A few remarks about the iconographic sources of the so-called psychedelic art in the milieu of American graphic artists from the 1964-1968 period
  The roar of a lion that the hippies marvelled at. A few remarks about the iconographic sources of the so-called psychedelic art in the milieu of American graphic artists from the 1964-1968 period. Summary

156
/ Ewa Wylężek-Targosz /
  Odkrywanie Ameryki. Filip Lipiński, Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021
  Discovering America. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com