Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(19)/2011

 

Od Redakcji

Najnowszy numer “Quartu” dedykujemy pamięci zmarłej w grudniu 2010 r. Pani Profesor Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej, wybitnego znawcy sztuki nowoczesnej, wspaniałego człowieka, opiekuna wielu związanych z wrocławską historią sztuki badaczy. Przedruk tekstu Pani Profesor poświęconego tak fundamentalnym zagadnieniom w sztuce, jak klasycyzm i utopia, poprzedzony moim wspomnieniem o Zmarłej, otwiera zatem nasz kwartalnik, a znajdziecie w nim Państwo również bardzo interesujące analizy ołtarza głównego w kościele cysterskim w Zirc (Danuta Chałat) oraz Domu Sadebecków w Dzierżoniowie (Romuald Kaczmarek). Wprawdzie Rok Chopinowski już minął, jednak dzieło i postać naszego najwybitniejszego kompozytora są na tyle istotne dla kultury polskiej, iż pozwalam sobie przypomnieć mój tekst omawiający biografie artysty, będące interesującym świadectwem “stylów odbioru” jego sztuki. Stylom tym poświęcony jest też artykuł autorstwa Cezarego Wąsa, stanowiący pierwszą na gruncie naszej historii sztuki próbę rozpoznania rozmaitych form recepcji jednego dzieła architektonicznego – kaplicy w Ronchamp. Całość zamyka tekst autorstwa Piotra Oszczanowskiego, w którym odnajdujemy zamiar odtworzenia pierwotnych kształtów epitafiów renesansowych z nie istniejącej już kaplicy św. Materna przy kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Licząc na to, że w chwili, kiedy Państwo czytacie te krótkie uwagi, wiosna ponownie zagościła już wśród naszych pól i lasów, jeszcze raz polecamy się Państwa łaskawej uwadze, ufając, że nasz kwartalnik będzie interesującą lekturą nie tylko dla specjalistów, ale również dla osób jedynie sporadycznie zainteresowanych problemami sztuki – tej dawnej i tej współczesnej.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com