Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(59)/2021

 

Od redakcji

W wieloletniej już tradycji obecności naszego kwartalnika na rynku wydawniczym nigdy nie zaistniał dotąd numer tak ściśle związany ze sztuką współczesną, a może nie tyle bezpośrednio z samą sztuką, ile z próbami stworzenia nowoczesnej analizy otaczającej nas, postmodernistycznej i już postdekonstrukcyjnej rzeczywistości.

Przewidywany i zbliżający się nieuchronnie koniec epoki antropocenu, pandemia, zawirowania i upadek starych oraz jednoczesne powstawanie – na rynku sztuki – nowych form prezentacji tworzą konglomerat sprzyjający myśli katastroficznej, bliskiej wizji kolejnego wielkiego wymierania gatunków. Sprzyjają też swoistym odruchom obronnym – próbom znalezienia wyjścia z zaistniałej sytuacji, dostrzeżenia słynnego światła w tunelu, nie będącego li tylko światłem jadącego na nas pociągu. Szereg nowych dyskursów związanych z badaniami feministycznymi, antropologicznymi, postkolonialnymi, kulturoznawczymi oraz – last but not least – zauważalnych w języku krytyki wypracowanym już w XXI w. prowadzi nas w stronę pozornie nieskomplikowanego Edenu niewiedzy, nieumiejętności czy tytułowego „oduczania się”, które mają nam pozwolić na uczestniczenie, zarówno po stronie twórczej, jak i po stronie uczestnika-odbiorcy, w misterium Nowej Sztuki.

Obowiązująca przez tysiąclecia Arystotelowska zasada, że sztuką jest „wytwarzanie świadome oparte na wiedzy”, w prezentowanych tekstach ulega gwałtownej falsyfikacji, co oczywiście nie oznacza, że te znakomite wypowiedzi nie są oparte na rozległej wiedzy i doświadczeniu badawczym ich autorów. Dobór nazwisk gwarantuje wysoki poziom merytoryczny poszczególnych artykułów, a postsztuka wymaga nowych dystynkcji i narzędzi studiów, cokolwiek anarchistycznych i związanych z odmienionym, proekologicznym i prospołecznym widzeniem świata. Pojawiają się takie terminy, jak „praca niewyalienowana”, „praktyki postartystyczne”, „dziwne narzędzia” „radykalna demokracja”, „użytkologia”, „eksperymentalny instytucjonalizm”, oraz śmiałe próby dowodzenia, iż niektóre wypowiedzi dawnych filozofów (Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger) mieszczą się na tyle mocno w hermetycznej bańce patriarchalnej filozofii, że tracą moc wyjaśniającą w stosunku do samej sztuki.

Omówienie kontekstów społecznych i przyczyny „deskillingowego” buntu artystów wobec procesów charakterystycznych dla epoki rozwiniętego kapitalizmu sąsiaduje w najnowszym „Quarcie” z analizami konkretnych prezentacji i działań twórczych, bliskich próbom stworzenia „nowego ładu” – w sensie nie tyle ekonomicznym i epistemologicznym, ile zwyczajnie i po prostu ludzkim. Pamiętajmy jednak, że – jak pisał zmarły niedawno poeta, krytyk i filolog Jacek Łukasiewicz: „Trwają przez wieki / W muzeach wyobraźni / Ciała i blaski”. Być może to jest jakże krucha i piękna odpowiedź na niepewność czającą się, moim zdaniem, podskórnie w najśmielszych próbach zmiany istniejących od wieków paradygmatów. Być może jednak się mylę i operacja „wielkiego wymierania” dawnych pojęć jest niezbędna, abyśmy mogli obudzić się w nowym, wspaniałym świecie.

W tym miejscu chciałbym podziękować redaktorce tematycznej niniejszego tomu, Profesor Annie Markowskiej, bez której zaangażowania, pracy, kontaktów i rozległej wiedzy „deskillingowy” „Quart” nie mógłby powstać.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

  Od redakcji / Editorial

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

3
/Anna Markowska/
  Oduczanie, deskilling i epistemologie niewiedzy w obszarze sztuki współczesnej i jej historii
  Unlearning, deskilling and epistemologies of ignorance in the field of contemporary art and its history. Summary

26
/Kuba Szreder/
  Postsztuka dzisiaj, czyli dziwne narzędzia w powszechnym użyciu
  Post-art today, or strange tools in common use. Summary

52
/Arkadiusz Półtorak/
  Uniwersalizmy domyślne, nieobecne i niemożliwe. Uwagi o „oduczaniu się” i eksperymentalnym instytucjonalizmie
  Implicit, absent and impossible universalisms. Notes on unlearning and experimental institutionalism. Summary

66
/Jakub Depczyński, Bogna Stefańska/
  Sztuka użyteczna. Praktyki artystyczne wobec kryzysu klimatycznego
  Useful art. Artistic practices in the face of the climate crisis. Summary

87
/Dave Beech/
  Deskilling in art and the problem of ideology
  Deskilling in art and the problem of ideology. Summary

99
/Karolina Kolenda/
  A human artist in a posthuman world. Reflections on artmaking and deskilling in the Anthropocene
  A human artist in a post-human world: reflections on artmaking and deskilling in the Anthropocene. Summary

110
/Marcin Lachowski/
  Artysta jako kurator i kolekcjoner. O wystawach Włodzimierza Borowskiego i Roberta Kuśmirowskiego
  The artist as curator and collector. About exhibitions by Wlodzimierz Borowski and Robert Kusmirowski. Summary

128
/Tatiana Mironova/
  Apartment exhibitions. In search for the spaces of authenticity
  Apartment exhibitions. In search for the spaces of authenticity. Summary

146
/Agnieszka Bandura/
  Chwilowa utrata przytomności. Estetyka i „dada”
  Momentary lapse of consciousness. Aesthetics and Dada. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com