Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 4(42)/2016

 

Od Redakcji

Najnowszy numer naszego kwartalnika przynosi wiele niezwykle interesujących tekstów, tym razem związanych głównie ze sztuką nowoczesną. Początek XX w. to epoka secesji, ale też rodzenia się nowatorskich kierunków, zarówno w malarstwie, jak i w muzyce. Artykuł Andrzeja Pieńkosa wprowadza nas w samo centrum tego niewolnego od obyczajowych i artystycznych skandali okresu. Opowieść o miłosnym trójkącie małżeństwa Schönbergów i malarza Richarda Gerstla to znakomity materiał dla sensacyjno-erotycznego filmu i jednocześnie interesująca wypowiedź na temat ścieżek, jakimi biegła odwieczna idea korespondencji sztuk w czasach rodzących się artystycznych awangard. Z kolei tekst Magdaleny Howorus-Czajki to ciekawa, wykorzystująca tezy Rosalind Krauss, analiza twórczości cokolwiek zapomnianego dzisiaj przedstawiciela rodzimej sztuki nowoczesnej – Adama Marczyńskiego. Po blisko ośmiu latach wracamy też w „Quarcie” do prezentacji twórczości zmarłego w 2011 r. wybitnego wrocławskiego artysty Mariana Poźniaka (Sylwia Świsłocka-Karwot), a zamknięciem tego bloku tekstów jest artykuł Beaty Ludwiczak poświęcony próbie dostosowania pojęcia metafory do badań nad współczesnym designem. Wrocławska historia sztuki ma swoje bogate i często dosyć kontrowersyjne politycznie dzieje. Klara Kaczmarek-Löw omawia sylwetkę związanego z nią ucznia Dagoberta Freya – Hansa Tintelnota, zwolennika narodowego socjalizmu i jednocześnie wybitnego badacza sztuki europejskiej epoki nowożytnej. Całości dopełnia, być może przydatna dla artystów, analiza prawa do udziału w zysku z odsprzedaży ich dzieł (Małgorzata Ciepłuch) i bardzo interesujące, pogłębione omówienie berlińskiej wystawy ukazującej różnice pomiędzy francuskim i niemieckim pojmowaniem sztuki użytkowej w latach 1900–1930 (Agata Wójcik).
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, a sobie i całej Redakcji życzyć, aby nasz kwartalnik ukazywał się jeszcze co najmniej przez kolejnych 10 lat.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji

3
/Andrzej Pieńkos/
  „Problematyczny” splot muzyki, malarstwa i biografii. Eksperyment Arnolda Schönberga
  A ”problematic” confluence of music, painting and biography. Arnold Schönberg’s experiment. Summary

10
/Magdalena Howorus-Czajka/
  Adam Marczyński – artysta „poszerzający pole”
  Adam Marczynski – the Artist “Expanding the Field”. Summary

26
/Sylwia Świsłocka-Karwot/
  „Czerwień uważałem za zbyt bezczelną”. Wspomnienie o Marianie Poźniaku
  ”I thought red was too brash”. A memory of Marian Poźniak. Summary

52
/Beata Ludwiczak/
  Metafora we wzornictwie polskim drugiej połowy XX wieku
  Metaphor in Polish industrial design in the second half of the 20th century

64
/Klara Kaczmarek-Löw/
  Hans Tintelnot we Wrocławiu
  Hans Tintelnot in Wrocław. Summary

72
/Małgorzata Ciepłuch/
  Skazani na biedę i głód? Prawo artystów do udziału w zysku z zawodowej odsprzedaży ich dzieł – droit de suite
  Doomed to Poverty and Starvation? Resale rights for the benefit of the author of an original work of art – droit de suite. Summary

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
86
/Agata Wójcik/
  Niemcy vs. Francja, czyli walka o świat jutra. Omówienie wystawy „Deutschland gegen Frankreich. Der Kampf um den Stil 1900–1930” w Bröhan-Museum – Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus (28 IV – 11 IX 2016)
  Germany versus France, the struggle over future world. Review of the exposition “Germany against France, the struggle over style, 1900-1930”, at  Bröhan-Museum – Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus (28 April – 11 September 2016). Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com