Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(56)/2020

 

Od Redakcji

W języku polskim istnieją dwa słowa, których znaczenia łączą się z niezwykle obfitą treścią wypełniającą najnowszy numer „Quarta”. Słowa te to „wędrówka” i „podróż”. Przy pozorach bliskoznaczności są one od siebie odległe semantycznie, związane bądź z naszym życiem w jego wymiarze egzystencjalnym, ogólnym, bądź bardziej konkretnym i doraźnym. Piszę o tym, ponieważ nie sposób w krótkim wprowadzeniu streścić ogromu materiału faktograficznego oraz interpretacyjnego zawartego w tekstach prezentowanych Państwu w najnowszym numerze naszego kwartalnika.

W dziewięciu rozprawach poświęconych, najogólniej mówiąc, artystycznym podróżom i artystom w podróży w czasach nowożytnych (głównie XVII–XVIII w.) możemy bowiem odnaleźć ślady i opisy tych wypraw, poczynając od artystów z podalpejskiego regionu Ticino, którzy peregrynowali w poszukiwaniu pracy i zamówień do Europy Środkowej (Jana Zapletalová), od włoskiej podróży Carla G. Langhansa (Jerzy K. Kos) czy od wyjazdu do Polski z Paryża Jana Piotra Norblina de la Gourdaine (Konrad Niemira). Bywają jednak również inne, bardziej wirtualne podróże, takie jak wędrówki motywów artystycznych i cyrkulacja przechowywanych w bibliotekach wizerunków odległych regionów, oddziaływania tekstów religijnych na dzieła sztuki oraz zmiany dokonywane w projektach architektonicznych pod wpływem wymogów konkretnej chwili historycznej. One także znajdują odzwierciedlenie w najnowszym „Quarcie” (Teresa Tylicka, Jacek Tylicki, Marcin Wisłocki, Tadeusz Bernatowicz). Zawarty w nim został też blok tekstów poświęconych podróżom edukacyjnym po Europie młodych polskich magnatów w wiekach XVII i XVIII (Adam Kucharski, Małgorzata Wyrzykowska). Ostatni zamieszczony w naszym kwartalniku artykuł, autorstwa Anny Schultz i Marty Wróblewskiej, łączy zaś epokę nowożytną z czasami nam bliższymi. Opis podróży odbytej przez Daniela Chodowieckiego w XVIII stuleciu z Berlina do Gdańska i powtórzenia tej podróży przez artystów polskich w 2018 r. stanowi przedstawienie przykładu „postmodernistycznej” recepcji konkretnych wydarzeń z przeszłości, przeistoczonych w materiał sztuki współczesnej.

I na tym zakończyłbym moje wprowadzenie, gdyby nie interesująca polemika Marka Zgórniaka z zamieszczonym w numerze 1 „Quarta” z 2019 r. artykułem Ireny Olchowskiej-Schmidt, którego tematem był ewentualny plagiat dokonany przez jednego z najbardziej znanych malarzy polskich XIX w. – Józefa Brandta.

Podróż, jak wiemy, to nie tylko przemieszczanie się w przestrzeni, ale również okazja do wymiany myśli i do zintensyfikowanego intelektualnie istnienia. Mam nadzieję, że lektura naszego kwartalnika pomoże wypełnić naszym Drogim Czytelnikom i Czytelniczkom wszystkie te szlachetne cele i wzniosłe zadania.

Z tego miejsca chciałbym podziękować Profesorowi Andrzejowi Koziełowi, pomysłodawcy i redaktorowi tematycznemu tego numeru, za owocną współpracę.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

2
Od Redakcji

3
/Jana Zapletalová/
  Swiss artists in Alpine passes… How artists travelled from the Lombard-Ticino lakes to Central Europe
  Swiss artists in Alpine passes… How artists travelled from the Lombard-Ticino lakes to Central Europe. Summary

17
/Marcin Wisłocki/
  Hugo wędruje na wschód. Uwagi o recepcji Pia desideria Hermana Hugona w sztuce protestanckiej Europy
Środkowej
  Hugo is moving East. Notes on Herman Hugo’s Pia Desideria in Central European protestant art. Summary

34
/Adam Kucharski/
  Ślady recepcji sztuki w źródłach do podróży edukacyjnych Rzewuskich po Europie w XVII–XVIII wieku
  Traces of the reception of art in the sources for the educational tours of the Rzewuski family through Europe in the 17th–18th century. Summary

48
/Małgorzata Wyrzykowska/
  Vienna and its works of art in the eyes of Polish travellers in the second half of the 17th and first half of the 18th Century
  Vienna and its works of art in the eyes of Polish travellers in the second half of the 17th and first half of the 18th Century. Summary

70
/Tadeusz Bernatowicz/
  Czekając na króla. Barokowe rezydencje między Warszawą a Dreznem przy trakcie pocztowym Augusta III z 1750 roku
  Waiting for the king. Baroque residences between Warsaw and Dresden on the August III’s post road from 1750. Summary

91
/Jerzy Krzysztof Kos/
  Carl Gotthard Langhans’ journey to Italy at the turn of 1768 and 1769
  Carl Gotthard Langhans’ journey to Italy at the turn of 1768 and 1769. Summary

102
/Konrad Niemira/
  Your money or your life, or why Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine Left Paris
  Your money or your life, or why Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine Left Paris. Summary

117
/Teresa Tylicka, Jacek Tylicki/
  XVIII-wieczna wirtualna podróż w czasie i przestrzeni. Toruński pastor Johann Jacob Haselau i jego kolekcja
  An 18th century virtual journey through time and space. Pastor Johann Jacob Haselau from Torun and his collection. Summary

134
/Anna Schultz, Marta Wróblewska/
  Time travel from Berlin to Gdańsk. Daniel Nikolaus Chodowiecki’s 18th century journey revisited – contemporary renderings and interpretations
  Time travel from Berlin to Gdańsk. Daniel Nikolaus Chodowiecki’s 18th century journey revisited – contemporary renderings and interpretations. Summary

150
/Marek Zgórniak/
  W obronie Józefa Brandta
  In defense of Józef Brandt. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com