Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 2(28)/2013

 

Od Redakcji

Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy numer naszego kwartalnika, stanowiący pokłosie sesji naukowej, jaka odbyła się w Instytucie Historii Sztuki oraz w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 26-27.III.2013, poświęconej twórczości malarskiej i pisarstwu zmarłego 20 lat temu Józefa Czapskiego. W “Quarcie” znajdziecie Państwo referaty omawiające głównie plastyczną część oeuvre tego myśliciela, pisarza, malarza i – przede wszystkim – świadka swojej epoki. Część analizująca literacką stronę dorobku autora książki Na nieludzkiej ziemi zostanie opublikowana osobno. Zdecydowawszy się po raz pierwszy po ponad 6 latach istnienia naszego periodyku na numer monograficzny, jesteśmy pewni, że był to krok właściwy, wynikający z rangi prezentowanych tekstów, układających się w niezwykle interesującą mozaikę interpretacyjnych sugestii i nawiązań. Ukazują one spuściznę plastyczną Czapskiego – śmiem nieskromnie twierdzić – w nowym i nieznanym dotąd świetle. Wielka to zasługa autorów kolejnych wystąpień, którzy odważyli się w sposób niezwykle śmiały i twórczy odnieść się do dotychczasowych ustaleń, prezentując zarazem przyszłym badaczom sztuki polskiej XX w. nowe możliwości odczytywania dzieła stojącego na pograniczu sztuki słowa i obrazu. Pozostaje mi tylko zachęcić Państwa do wnikliwej lektury wszystkich drukowanych przez nas tekstów, odsłaniających jakże bogaty świat myśli estetycznej Czapskiego, połączonej ze specyficznym pojmowaniem przez niego autonomii malarstwa. Wierzę, że czas poświęcony tej lekturze będzie prowadził nas ku istocie sztuki, i to nie tylko tej z minionej już epoki.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

SPIS TREŚCI:

3
Od Redakcji

5
/Waldemar Okoń/
  Czapski – wprowadzenie
  Czapski – an introduction (Summary)

9
/Anna Baranowa/
  Józef Czapski – o dyletantyzmie i żarliwości
  Józef Czapski – on dilettantism and ardency (Summary)

17
/Tomasz Gryglewicz/
  Czy Czapski był dobrym kolorystą? Malarstwo Józefa Czapskiego wobec doktryny estetycznej K. P.
  Was Czapski a good Colourist? Józef Czapski’s painting in view of aesthetic doctrines of the K. P. group (Summary)

25
/Zbigniew Mańkowski/
  Czapskiego refleksyjność estetyczna
  Czapski’s aesthetic reflectiveness (Summary)

39
/Piotr Majewski/
  Czapski wobec abstrakcji
  Czapski regarding abstraction (Summary)

47
/Małgorzata Geron/
  Działalność krytyczna Józefa Czapskiego na łamach “Głosu Plastyków”
  Critical activity of Józef Czapski on the pages of “Głos Plastyków” (Summary)

55
/Diana Wasilewska/
  Wpływy i sztuka narodowa Józefa Czapskiego wobec sporów o pryncypia epoki
  Józef Czapski’s “Influences and national art” in view of the argues about principles of the epoch (Summary)

63
/Dorota Sieroń-Galusek/
  Fakty czy fenomen? Filomaci i kapiści
  Fact or phenomenon? The Filomats and the Kapists (Summary)

71
/Łukasz Kiepuszewski/
  Czapski wobec Cézanne’a. Znaczenia autorytetu
  Czapski towards Cézanne. Significance of authority (Summary)

81
/Martyna Rabajczyk/
  Józef Czapski w Hiszpanii
  Józef Czapski in Spain (Summary)

89
/Andrzej Jarosz/
  Czapskiego czytanie André Malraux
  Czapski reads André Malraux (Summary)

105
/Anna Markowska/
  “Epoka się skończyła” – Józef Czapski wobec nowego malarstwa polskiego lat 80. XX wieku
  “The epoch has ended” – Czapski regarding new Polish painting in the 1980s (Summary)

115
/Janusz Antos/
  Dzienniki Józefa Czapskiego, szkicowniki Stanisława Rodzińskiego, szkicowniki Bogusława Bachorczyka
  Józef Czapski’s diaries, Stanisław Rodziński and Bogusław Bachorczyk’s sketchbooks (Summary)

127
/Adam Organisty/
  Martwa natura w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dzisiaj
  Still-life at the Academy of Fine Arts in Krakow today (Summary)

143
/Sabina Frankowicz / współpraca: Katarzyna Zdanek/
  Księgozbiór Józefa i Marii Czapskich w Bibliotece Muzeum Narodowego w Krakowie. Komunikat
  Józef and Maria Czapskis’ book collection in the Library of the National Museum in Krakow. Communiqué (Summary)

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com