Tu jesteś: Wytyczne dla autorów / Guidelines for authors

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - call for papers
numer 56 (czerwiec 2020), 57 (wrzesień 2020), 58 (grudzień 2020) i 59 (marzec 2021)

Nr 56: Podróżowanie i sztuka w Europie w XVII i XVIII wieku
Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2020
Numer ukaże się w 2. poł. czerwca 2020
Redaktor tematyczny numeru: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

Nr 57: Pustki, braki i pominięcia w sztuce średniowiecznej
Termin nadsyłania tekstów: 5 czerwca 2020
Numer ukaże się w 2. poł. września 2020
Redaktorka tematyczna numeru: dr Agnieszka Patała

Nr 58: Numer specjalny poświęcony pamięci Dra Andrzeja Jarosza
Termin nadsyłania tekstów: 2 września 2020
Numer ukaże się w 2. poł. grudnia 2020
Redaktorzy tematyczni numeru: dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej UWr)
i prof. dr hab. Waldemar Okoń

Nr 59: Praca deflacji: oduczanie, deskilling, epistemologie niewiedzy
Termin nadsyłania tekstów: 2 grudnia 2020
Numer ukaże się w 2. poł. marca 2021
Redaktorka tematyczna numeru: prof. dr hab. Anna Markowska

Artykuł (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 7 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl zgodnie ze wskazanymi poniżej terminami. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.
„Quart” to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 z 20 punktami. Numer bieżący do nabycia w salonach sieci EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona: https://polona.pl/search/?query=quart.

Podróżowanie i sztuka w Europie w XVII i XVIII wieku – call for papers do 56. numeru „Quarta” (w druku: czerwiec 2020)

Europa w XVII i XVIII wieku to obszar bez szczelnych granic państwowych i konieczności posiadania paszportów, co ułatwiało swobodny przepływ osób, migracje dzieł sztuki i wymianę idei artystycznych. Podróżowali artyści i miłośnicy sztuki, wojskowi i duchowni, kupcy i pątnicy, transportowane były najrozmaitsze dzieła sztuki, a dzięki medium grafiki szybko rozprzestrzeniały się na całą Europę najnowsze trendy i nowinki artystyczne.
Dzięki temu życiodajnemu obiegowi w XVII i XVIII wieku na tym obszarze miało miejsce tak wiele interesujących zjawisk artystycznych, które dzisiaj mogą stanowić przedmiot zainteresowania badaczy. Dlatego też 56. numeru „Quarta” będzie poświęcony szeroko pojmowanej tematyce artystycznych aspektów podróżowania.
Proponowane zagadnienia: 

Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2020
Numer ukaże się w 2. poł. czerwca 2020.
Redaktor tematyczny numeru: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

Pustki, braki i pominięcia w sztuce średniowiecznej – call for papers do 57. numeru „Quarta” (w druku: wrzesień 2020)

Sztukę czasów szeroko pojętego średniowiecza zdaje się znamionować niechęć do białych plam, przestrzennych luk i niekompletności. Taka postawa łączy zresztą wszystkie epoki sztuki dawnej, jednak wszechobecny strach przed pustką uznaje się za jeden z ważnych impulsów oddziałujących na twórców i zleceniodawców przede wszystkim wieków średnich, w dążeniu do m.in. szczelnego wypełniania kart rękopisów malowanymi dekoracjami czy też ścian świątyń monumentalnymi malowidłami i bogactwem dekoracji rzeźbiarskich.
Tymczasem nie sposób zignorować i zmarginalizować obecności tytułowych pustek, braków i mniej lub bardziej intencjonalnych pominięć w sferze wizualnej średniowiecznej Europy, a ich występowanie zrzucić wyłącznie na karby nieuważnych lub mało utalentowanych twórców oraz tłumaczyć niszczącym działaniem upływającego czasu. Puste przestrzenie, niezależnie od intencjonalności ich zaistnienia, potrafią bowiem mówić bardzo głośno, nadawać nowe znaczenia i sensy lub zmieniać istniejące, stanowić nową formę niekoniecznie fizycznej obecności czy źródło konkretnej informacji, wreszcie mówić o przeróżnych, nie tylko fizycznych, brakach i niedostatkach.
Nadsyłane artykuły, mające charakter rozważań teoretycznych, nakreślające panoramy szerszych zjawisk lub będące studiami wybranego przypadku, mogą, choć nie muszą, poruszać następujące zagadnienia:

Termin nadsyłania tekstów: 5 czerwca 2020
Numer ukaże się w 2. poł. września 2020.
Redaktorka tematyczna numeru: dr Agnieszka Patała

Numer specjalny poświęcony pamięci Dra Andrzeja Jarosza – call for papers do 58. numeru „Quarta” (w druku: grudzień 2020)

Tematy, które zostaną w nim poruszone, będą nawiązywać do zainteresowań badawczych Dra Andrzeja Jarosza – współtwórcy i sekretarza redakcji „Quarta” w latach 2006-2015, zmarłego w grudniu 2019:

Termin nadsyłania tekstów: 2 września 2020.
Numer ukaże się w 2. poł. grudnia 2020.
Redaktorzy tematyczni numeru: dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej UWr) i prof. dr hab. Waldemar Okoń

Praca deflacji: oduczanie, deskilling, epistemologie niewiedzy – call for papers do 59. numeru „Quarta” (w druku: marzec 2021)

…potrafią wyrazić tylko to, co sami wybełkoczą,
co bełkoczą tak często, aż wreszcie zdarza się im czasem
(…) sformułować to, co mają do powiedzenia. (…)
Lecz ileż to trudu, ileż niedoskonałości, ileż prostactwa.

Guillaume Apollinaire

Oduczanie i wszelkie inne taktyki deflacyjne (np. deskilling) pełniły ważną rolę w sztuce nowoczesnej: jako źródło wielu zmian przyczyniły się do przedefiniowania pola władzy. Zawiedzenie oczekiwań było jedną ze strategii Maneta. Stary dobry przykład Fontanny Duchampa wskazuje na krytyczny i emancypacyjny potencjał braku mistrzostwa – przez kwestionowanie zastanych schematów i możliwość stania się, kim/czym się chce. Taktyki deflacyjne Duchampa podważały ponadto projekty, za którymi mogłyby się kryć jakieś nowe ideały, do których należałoby dążyć. Epistemologie ignorancji efektywnie służyły wyzbyciu się języka naturalizującego przemoc, owocnego w studiach postkolonialnych czy tożsamościowych.
Artyści nadal wykorzystują oduczanie w celach krytycznych, eksplorując m.in. dysonans poznawczy czy błędne rozumienie jako opór wobec autorytetu władzy i jej opresji – jest to wówczas wstęp do produkcji wiedzy wspierającej i wyzwalającej. Unlearning to zatem niekoniecznie droga jedynie do lepszego przyswajania nowej wiedzy i do ulepszania przyszłości, to możliwość zaistnienia dzisiaj szokującej niespodzianki codzienności, tego co marne, nieudane, zwyczajne, inne oraz pozostające w pozycji słabości.
Współcześnie strategie deflacyjne i deskilling mają jednak swoje janusowe oblicze, przemieszczając się w obszary produkujące ścisłe hierarchie i zależności. Duchamp wybierając Fontannę i stając się jej autorem, zmarginalizował faktycznego projektanta i rzemieślnika. Dzisiaj podobne strategie związane są tyleż ze współpracą, podzielonym autorstwem i dialogiczną wymianą co z wyzyskiem, stosowane są bowiem często w odniesieniu do ubogich peryferii: podział pracy umożliwia wynajęcie (za niewielkie pieniądze) tego, kto wie i umie oraz zawłaszczenie jego dzieła. W zrekuperowanych przez neoliberalizm taktykach deflacyjnych stawką w grze ciągle jest władza i wydajność. Epistemologie niewiedzy funkcjonują wszak w kontekście wiedzy produkowanej i dystrybuowanej jako ekonomiczne dobro.
Zapraszamy autorów do rozważenia m.in. następujących kwestii: 

Termin nadsyłania tekstów: 2 grudnia 2020
Numer ukaże się w 2. poł. marca 2021.
Redaktorka tematyczna numeru: prof. dr hab. Anna Markowska

Pliki do pobrania:
dokument do pobrania Oświadczenie autorskie
dokument do pobrania Wytyczne dla autorów tekstów
dokument do pobrania Declaration of authorship (EN)
dokument do pobrania Call for Papers
dokument do pobrania Etyka wydawnicza

  NUMER AKTUALNY
    4(54)/2019
Current issue 4(54)/2019

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.
Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019
(20 punktów).
Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego