Tu jesteś: Stopka redakcyjna

Quart
Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

WYDAWCA: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

ADRES REDAKCJI: ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel. (071) 375 25 10; e-mail: sekret@uni.wroc.pl

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. Waldemar Okoń

SEKRETARZ REDAKCJI: Sylwia Świsłocka-Karwot

RADA NAUKOWA: prof. Milena Bartlová (Praga), prof. Dietrich Erben (Monachium), dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt (Wrocław), prof. Arleen Ionescu (Ploieşti), prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Wrocław), dr hab. prof. UWr. Romuald Kaczmarek (Wrocław), dr hab. prof. UWr. Andrzej Kozieł (Wrocław), prof. Lauro Magnani (Genua), dr hab. prof. UWr. Anna Kutaj-Markowska (Wrocław), prof. dr hab. Aleksandra Lipińska (Monachium), prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (Kraków)

REDAKTORZY: Izabela Magdziarczyk, dr Cezary Wąs, dr Andrzej Jarosz

REDAKTOR JĘZYKOWY: Anna Momot

TŁUMACZENIA: Tomasz Bauer

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Wojciech Głogowski

DRUK: Drukarnia JAKS

NAKŁAD: 350 egz.

Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma Quart jest wersja papierowa. Teksty autorow publikowane są w wersji elektronicznej na zasadzie licencji CC Uznanie autorstwa 3.0 Polska

  NUMER AKTUALNY
    4(46)/2017

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego