Tu jesteś: Profil czasopisma / About us

The journal's profile
"Quart. The Quarterly of the Institute of Art History at the University of Wrocław has been published since 2006. It presents works of primarily Polish art historians, but it is also open to suggestions from around the world. The basic assumption of the magazine is the publication of papers from the entire scope of art history, from prehistoric art to the latest phenomena. Publishing papers that use various methodologies, including the latest ones, is equally important. During the first 10 years of its existence, the quarterly published primarily papers of Polish authors. At present, the number of articles in English will be increased.

Profil czasopisma
„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” powstał w 2006 roku z zamiarem umożliwienia druku prac naukowych pracowników wrocławskiego środowiska historyków sztuki a z czasem także badaczy z innych ośrodków akademickich. Nieśpieszny tryb ukazywania się czasopism naukowych w Polsce skłaniał do założenia nowego periodyku, który dostosowywałby terminy ukazywania się tekstów do nasilonego rytmu ich powstawania i poważnie powiększonego grona naukowców. „Quart” w krótkim czasie udowodnił potrzebę istnienia nowego forum publikacji i przez pełną regularność swego ukazywania się stał się atrakcyjnym miejscem druku dla specjalistów z całej Polski. Od kilku lat czasopismo rozszerza także krąg autorów o osoby spoza naszego kraju. Ta sytuacja znalazła swoje odzwierciedlenie w składzie Rady Naukowej i grupie recenzentów, wśród których znaleźli się Koledzy z Włoch, Czech i Niemiec.
Wrocławski Instytut Historii Sztuki podtrzymuje długotrwałą tradycję badania sztuki śląskiej. Zamiarem Redakcji było odzwierciedlenie tej sytuacji. Zainteresowania współczesnych badaczy ulegają jednak zmianom a przedmiotem ich dociekliwości coraz częściej staje się sztuka najnowsza. Nowe uwarunkowania skłoniły Redakcję do przyjęcia założenia, iż publikowane na łamach „Quart” opracowania winny dotyczyć pełnego zakresu predylekcji przejawianych przez aktualne pokolenia znawców sztuki. Z tego powodu na łamach „Quart” mogą się znaleźć i znajdują się rozprawy dotyczące przejawów artyzmu od czasów antycznych do dzieł właśnie tworzonych, w tym także sztuki nowych mediów i designu. Redakcja dąży także do publikowania opracowań dotyczących kwestii konserwatorskich i problemów ochrony zabytków, analiz urbanistyki dawnych miast, spraw muzealnictwa, wystawiennictwa oraz rynku dzieł sztuki.
Dawne metody badań nad sztuką, w tym zwłaszcza strukturalizm i ikonologia, nie utraciły walorów sprawnych narzędzi poznawczych. Od lat siedemdziesiątych XX wieku mnożą się jednak nowe metody. Niekiedy, mimo krytycznego nastawienia do tradycji dziedziny, jak było to w przypadku hermeneutyki historyczno-artystycznej, utrzymały one związek z historią sztuki. Powstawały jednak także ukierunkowania silniej polemiczne, jak wielonurtowa New Art History, studia z antropologii obrazu czy badania nad kulturą wizualną. Redakcja „Quart” nie zamyka się na żadne nowe propozycje podejść metodologicznych. Kilkuletnie doświadczenie wskazało, że prace oparte o nowszą metodologię spełniają wymogi naukowości i zasługują na ich rozpowszechnianie. Nie jest też obecnie możliwe oddzielanie sztuki od innych, pokrewnych dziedzin. Od wielu dziesiątków lat historycy sztuki biegle wypowiadają się na tematy filmu, czy związków plastyki z literaturą, muzyką bądź filozofią. Redakcja wyraża pragnienie, by wyniki badań interdysplinarnych mogły ukazywać się w „Quart”. Dążenia do wielonurtowości publikacji ukazują bowiem złożony stan, w jakim znajduje się nasza dziedzina.
Nie istnieją obecnie w humanistyce nurty wiodące i poboczne, lecz nadal obowiązuje znana z „Annales” zasada Tacyta: sine ira et studio. Zachęcamy tedy do odwagi w myśleniu i pochwalamy różnorodność.

  NUMER AKTUALNY
    3(49)/2018
Current issue 3(49)/2018

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego